Image
-->

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Creative Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy Creative Factory Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0028/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.05.2019 r. – 30.04.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 285 179,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 199 625,30 PLN

Celem jest rozwój współpracy gospodarczej i promocji firmy poprzez realizację zadań umożliwiających wejście na nowe rynki zbytu niemiecki, brytyjski oraz białoruski. Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na: - wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1); - wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3). Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych

ImageCreative Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie projektów wzorniczych, celem wdrożenia znacznie ulepszonej linii produktów porcelanowych/ceramicznych"

Cel projektu: opracowanie nowych projektów wzorniczych oraz wdrożenie innowacyjnych linii produktów z porcelany i ceramiki.

Przedmiot projektu: zakup usługi doradczej, której celem jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, pozwalającego na wdrożenie znacznie ulepszonego produktu w firmie.

Efekty projektu: rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie ceramicznej linii zastawy stołowej o unikalnej formie, kształcie i zdobieniu oraz linii fantazyjnych kubków i produktów ceramicznych dla osób młodych.

Wartość projektu: 736 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:: 454 150,00 PLN